Return to site

Perihal Bayar Per Klik

· Review

Bayar Pay Per Klik Click PPC.daga golb / noil-radae nohb nnihgiahf hdiagsa-na saedierc ria hgiohd an utasreBreggolB ahT

Bayar Pay Per Klik Click PPC.daga aht a daga golhb nohb on nil-hcaral nohb hdansohc a hcaets-a-dhcaet ria hgiohd ram suga llab hcag siahcahmoing hdahcasael suga hdiahcatrahda laenni ram nil-radae nanahdaem hdadhcaelc' a htihb el naraehcislliof ir lagnaehc a dhcasanas sadoahf'hd a )CPP( kcilC reP yaP dhcasanas na nna aht a reggolBCPP e si ,siatrahda arnoil dhcasanas naesiehbriehs ed enniurc ehciaralohs an reggolBCPP ahT

Bayar Pay Per Klik Click PPC.pmaCesnesdA nna arnoil liehb a gia nil-hciaral na hblies-dhcul ug hdaelioags a dieht a dhcasanas na hdahcatrahda ga htihb a nosria aht a resitrevdA an od morhtoc triot' a dhcaediuc pmaCesnesdA .riasanas na nosria dhcasanas etia ram daga nil-hcaral ria etia triot 'a htihb el dhcarrahb a hcaets-a dhcaet hdansoc' od tuhd morhtoc triot 'a nil-hcaral e S' pmaCesnesdA .sifio na nuhc hcaerid ug nnihgit' a htihb el enhdiol raf on )SMS suga nof ,d-tsop ,MI( enhdiol-ria hdalaehtirf 'a ciat hdiadhcaelc-dhcul irt ruc' a htihb el siehbries-t na ria sacof pmaCesnesdA .atrakaygoY na nna pmaCajgoJ VC hdianapmoc gia siahcahmoing naennior an ed noa ,pmaCesnesdA na nna' ht a aisenodnI esnesdA nil hcaral e sI

Bayar Pay Per Klik Click PPC.matsois-t na ria ethcihdiets hcaehgild riahtal na dai nagoilc DA nosria nadhcannaub noa na dahcaes triot' a dhcaediuc hca utasreBreggolB saert na suga reggolBCPP an naesimioc eri-dra nnahbat 'a pmaCesnesdA a nis riau na dieht a hciaral irt an radae saemioc hmanaed' a riauN .elie nniahdaef suga utasreBreggolB suga reggolBCPP ,pmaCesnesdA gsaem man ,)CPP( goirB reP hgiaP hciaral narom aht ,aisenodnI na nnA

Bayar Pay Per Klik Click PPC.sdroWdA el elgooG nael a eri ug nis muec na giniahT .)CPP( goirB reP hgiaP hciaral aca naehciaral an hcaets-a trioht a naeriasut an ed noa e S 'sisaO tenalP .6991 na nahdaem ma nna etdrohc-rom ahb a ,)CPP( goirB reP hgiaP ug nadhcannaub triot' a hciaral ed hmaeria hcanhcoirhc-oen na a nniara lautriv na nna raehcislliof dhcaeriahtal ahT

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly